Browsing loại

Hàm trong Excel

Hàm IFS trong Excel

Hàm IFS trong Excel Sử dụng hàm IFS . Lưu ý các bạn là chỉ có từ bản Excel 2016 nhé. Khi bạn có nhiều điều kiện để đáp ứng. Hàm…

Hàm so sánh trong Excel

Hàm so sánh trong Excel Sử dụng các toán tử so sánh trong Excel để kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không, nếu một giá trị…