Countif Hàm đếm có điều kiện

0 189

Countif Hàm đếm có điều kiện

Hàm đếm thật sự rất quan trọng và đây là một trong những hàm cơ bản bạn nên nhớ. Hàm đếm có điều kiện Counif khác hàm đếm thường ở chỗ là nó chỉ đếm khi dữ liệu đó đủ điều kiện. Ví dụ đếm những đơn hàng có giá trị trên 5 triệu được miễn phí ship. Hoặc đếm các mặt hàng tồn kho có số lượng trên 50. Bạn sẽ báo cáo sếp rất nhanh chóng mà lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Hàm COUNTIF mạnh mẽ trong Excel đếm các ô dựa trên một tiêu chí. Trang này chứa nhiều ví dụ dễ theo dõi COUNTIF.

Cách dùng hàm Countif

Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm các ô có chứa một giá trị cụ thể, đếm các ô lớn hơn hoặc bằng một giá trị, v.v.

Hàm countif là hàm đếm có điều kiện. Có nhiều cách dùng, bạn có thể xem cách dùng hàm Countif đa dạng dưới 3 ví dụ sau.

1. Hàm Countif đếm chính xác 1 giá trị

Ví dụ: hàm COUNTIF bên dưới đếm số ô chứa giá trị 20.

Trỏ lệnh vào ô cần thực hiện hàm đếm.

Ta gõ lệnh vào khung fx=COUNTIF(A1:A5,20)

2. Hàm Countif đếm chính xác giá trị của 1 ô

Hàm COUNTIF sau đây cho kết quả chính xác như nhau. Nó đếm số ô bằng với giá trị trong ô C1.

Để đếm số ô với kết quả chính xác là giá trị bằng 20 (tức bằng giá trị C1) của các ô từ A1 đến A5.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5,C1)

3. Hàm Countif đếm giá trị trong khoảng

Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô lớn hơn hoặc bằng 10.

Bạn cũng có thể biến tấu mục 2 với việc đếm các giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 theo cách tính hàm sau.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5,”>=10″)

4. Hàm Countif đếm giá trị trong khoảng của một giá trị ô

Hàm COUNTIF sau đây cho kết quả chính xác như nhau. Toán tử & tham gia ký hiệu ‘lớn hơn hoặc bằng’ và giá trị trong ô C1.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5,”>=”&C1)

5. Hàm Countif đếm khác 1 giá trị

Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô không bằng 7.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5,”<>7″)

6. Hàm Countif đếm nhiều giá trị cùng lúc

Các hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô bằng 3 hoặc 7.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5,3)+COUNTIF(A1:A5,7)

7. Hàm Countif đếm giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình

Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô nhỏ hơn trung bình của các giá trị (8.2).

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5,”<“&AVERAGE(A1:A5))

 

Cách sử dụng hàm Countif đếm văn bản

Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm các ô có chứa văn bản cụ thể. Luôn kèm theo văn bản trong dấu ngoặc kép. Bạn thậm chí có thể sử dụng ký tự đại diện.

Hàm Countif có thể giúp bạn tìm kiếm và đếm nhanh chóng hơn rất nhiều. Đếm được các giá trị chính xác luôn. Lưu ý là bạn phải gõ đúng và đủ giá trị text trong dấu ngoặc kép để có được kết quả chính xác.

1.Dùng hàm Countif để đếm chính xác chữ

Ví dụ: hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô chứa chính xác “star”.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A7),”star”)

2. Dùng hàm Countif để đếm chính xác cộng thêm 1 kí tự

Hàm COUNTIF bên dưới đếm số ô chứa chính xác ngôi sao + 1 ký tự. Một dấu hỏi (?) Khớp với chính xác một ký tự.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A7),”star?”)

3. Dùng hàm Countif để đếm chính xác chữ cộng thêm nhiều kí tự

Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô chứa chính xác ngôi sao + một loạt các ký tự bằng 0 hoặc nhiều hơn. Dấu hoa thị (*) khớp với một loạt các ký tự bằng 0 hoặc nhiều hơn.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A7),”star*”)

4. Dùng hàm Countif để đếm chuỗi kí tự

Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô chứa sao theo bất kỳ cách nào. Bất kể là trước hay sau sao, hàm này sẽ tìm thấy tất cả các ô có chứa sao theo bất kỳ cách nào.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A7),”*star*”)

5. Dùng hàm Countif để đếm số lượng ô chứa văn bản

Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô có chứa văn bản.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A7),”*”)

Đếm các số Booleans

Bạn cần hiểu số Booleans là gì trước khi bắt đầu. Số boolean là số chỉ có 2 giá trị 0 và 1 hoặc true và false.

Hàm countif trong Excel cũng giải quyết được vấn đề đếm các số dạng này luôn.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm các giá trị Boolean (TRUE hoặc FALSE).

1. Ví dụ, hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô có chứa Boolean TRUE.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5),TRUE)

2. Hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô có chứa Boolean FALSE.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5),FALSE)

3. Các hàm COUNTIF bên dưới đếm số lượng ô có chứa Boolean TRUE hoặc FALSE.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A5),FALSE)+COUNTIF(A1:A5),TRUE)

Đếm lỗi

Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF trong Excel để đếm các lỗi cụ thể.

Cách dùng hàm Countif để đếm lỗi sẽ như sau

1. Ví dụ: đếm số lượng ô có chứa #NAME? lỗi.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:C3,”#NAME?”)

2. Công thức mảng dưới đây đếm tổng số lỗi trong một phạm vi ô.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNT(IF(ISERROR(A1:C3),1,””))}

Lưu ý: hoàn thành công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel thêm dấu ngoặc nhọn {}. Truy cập trang của chúng tôi về Đếm lỗi để biết hướng dẫn chi tiết về cách tạo công thức mảng này.

Sử dụng hàm Countif với yêu cầu hoặc (OR)

Đếm bằng điều kiện hoặc trong Excel có thể khó. Bạn có thể chưa biết, Or trong thuật toán logic thì nó có nghĩa là khi so sánh giá trị, chỉ cần 1 giá trị đúng thì sẽ được tính là đúng. Ví dụ 01,10,11 thì 3 trường hợp trên đều đúng.

1. Công thức dưới đây đếm số lượng ô có chứa Google hoặc Facebook (một cột).

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A8,”Google”)+COUNTIF(A1:A8,”Facebook”)

2. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đếm số lượng hàng có chứa Google hoặc Stanford (hai cột), bạn không thể chỉ cần sử dụng hàm COUNTIF hai lần (xem hình bên dưới).

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIF(A1:A8,”Google”)+COUNTIF(B1:B8,”Stanford”)

Lưu ý: các hàng có chứa Google và Stanford được tính hai lần, nhưng chúng chỉ nên được tính một lần. 4 là câu trả lời chúng tôi đang tìm kiếm.

3. Công thức mảng dưới đây thực hiện thủ thuật.

Ta gõ lệnh như hình: fx{=SUM(IF((A1:A8=”Google”)+(B1:B8=”Stanford”),1,0))}

Lưu ý: hoàn thành công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel thêm dấu ngoặc nhọn {}. Truy cập trang của chúng tôi về Đếm bằng hoặc Tiêu chí để được hướng dẫn chi tiết về cách tạo công thức mảng này.

Sử dụng hàm Countif với yêu cầu và (AND)

Đếm với tiêu chí And dễ dàng hơn rất nhiều. Hàm COUNTIFS (có chữ S ở cuối) trong Excel đếm các ô dựa trên hai hoặc nhiều tiêu chí.

Bạn có thể chưa biết, Or trong thuật toán logic thì nó có nghĩa là khi so sánh giá trị, yêu cầu 2 giá trị đúng thì sẽ được tính là đúng. Ví dụ 01,10,11 thì chỉ có 11 là đúng.

1. Ví dụ: để đếm số lượng hàng có chứa Google  Stanford, chỉ cần sử dụng hàm COUNTIFS.

Ta gõ lệnh như hình: fx=COUNTIFS(A1:A8,”Google”),B1:B8,”Stanford”)

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện xong phần cách dùng hàm countif trong excel. Các ví dụ trên rất đầy đủ và thực tế để giúp mọi người hình dung tốt hơn về công việc cũng như các vấn đề của mình.

Chúc các bạn thành công

Tag:

hàm countif
cách dùng hàm countif
hàm countif trong excel
cách sử dụng hàm countif
countif trong excel
hàm countifs trong excel
sử dụng hàm countif
lệnh countif
dùng hàm countif
countifs trong excel
cách dùng countif
hamf countif
cách sử dụng countif
hàm đếm countif
hướng dẫn sử dụng hàm countif
cach dung ham countif
lệnh countif trong excel
hàm countif excel
sử dụng countif
cach su dung ham countif
hàm countif và countifs
dùng countif
cách sử dụng hàm countif trong excel
hàm đếm có điều kiện countif
hướng dẫn dùng hàm countif
countif hàm
countifs hàm
hàm countifs trong google sheet
su dung ham countif
cách làm hàm countif trong excel
excel hàm countif
ví dụ hàm countif

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.