Đếm số ô có chữ trong Excel

0 128

Đếm số ô có chữ trong Excel

Trang này minh họa nhiều cách để đếm các ô bằng văn bản trong Excel . Truy cập trang của chúng tôi về hàm COUNTIF để đếm các ô có chứa văn bản cụ thể.

1a. Sử dụng hàm COUNTIF và ký hiệu dấu hoa thị (*) để đếm các ô có văn bản.

Ta gõ lệnh vào khung fx=COUNTIF(A1:A5,”*”)

1b. Bạn cũng có thể tạo một công thức mảng để đếm các ô bằng văn bản.

Ta gõ lệnh vào khung fx {=SUM(IF(ISTEXT(A1:A5),1))}

Lưu ý: truy cập trang của chúng tôi về các công thức mảng để tìm hiểu thêm về các công thức mảng đơn.

1c. Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMPRODVEL để đếm các ô có văn bản.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMPRODUCT(–(ISTEXT(A1:A5)))

Lưu ý: truy cập trang của chúng tôi về chức năng SUMPRODVEL để tìm hiểu thêm về chức năng này.

2a. Số, Booleans (TRUE hoặc FALSE), khoảng trống và lỗi không được tính là văn bản.

Ta gõ lệnh vào khung fx=COUNTIF(A1:A5,”*”)

2b. Công thức dưới đây đếm các ô có văn bản và đếm các ô bằng Booleans.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMPRODUCT(–(ISTEXT(A1:A5)))+SUMPRODUCT(–ISLOGICAL(A1:A5))

3a. Nhập một khoảng trắng vào ô A4. Hàm COUNTIF ở bước 1a và bước 2a cũng đếm các ô có ký tự khoảng trắng.

Ta gõ lệnh vào khung fx=COUNTIF(A1:A5,”*”)

3b. Hàm COUNTIFS bên dưới đếm các ô có văn bản và loại trừ các ô có ký tự khoảng trắng.

Ta gõ lệnh vào khung fx=COUNTIFS(A1:A5,”*”,A1:A5,”<>”)

Lưu ý: hàm COUNTIFS trong Excel đếm các ô dựa trên hai hoặc nhiều tiêu chí.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.