Hàm Count và Sum trong Excel

69

- Advertisement -

Các hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel là các hàm đếm và tổng . Bạn có thể đếm và tổng hợp dựa trên một tiêu chí hoặc nhiều tiêu chí.

Hàm Count

Để đếm số lượng ô có chứa số, hãy sử dụng hàm COUNT.

Ta gõ lệnh vào khung fx=COUNT(A1:A5)

Hàm Countif

Để đếm các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ: lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIF sau.

Ta gõ lệnh vào khung fx=COUNTIF(A1:A5,”>9″)

Lưu ý: truy cập trang của chúng tôi về hàm COUNTIF để biết thêm ví dụ.

Hàm Countifs

Để đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí (ví dụ: màu xanh lá cây và lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIFS sau.

Ta gõ lệnh vào khung fx=COUNTIFS(A1:A5,”green”,B1:B5,”>9″)

Hàm SUM tính tổng

Để tổng hợp một phạm vi ô, sử dụng hàm SUM.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(A1:A5)

Lưu ý: truy cập trang của chúng tôi về hàm SUM để biết thêm ví dụ.

Hàm Sumif

Để tính tổng các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ: lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm SUMIF sau (hai đối số).

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(B1:B5,”>9″)

Để tính tổng các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ: màu xanh lá cây), hãy sử dụng hàm SUMIF sau (ba đối số, đối số cuối cùng là phạm vi cần tính tổng).

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIF(A1:A5,”green”,B1:B5)

Lưu ý: truy cập trang của chúng tôi về chức năng SUMIF để biết thêm ví dụ.

Hàm Sumifs

Để tính tổng các ô dựa trên nhiều tiêu chí (ví dụ: hình tròn và màu đỏ), hãy sử dụng hàm SUMIFS sau (đối số đầu tiên là phạm vi cần tính tổng).

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUMIFS(C1:C5,A1:A5,”circle”,B1:B5,”red”)

Lưu ý chung: theo cách tương tự, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGEIF cho các ô trung bình dựa trên một tiêu chí và hàm AVERAGEIFS cho các ô trung bình dựa trên nhiều tiêu chí.

Rate this post

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.