Hàm đếm kí tự

0 77

Hàm đếm kí tự

Đếm số kí tự chắc ít bạn sử dụng đến hàm này. Phần nhiều thì đây là hàm không phổ biến. Thứ 2 là nó chỉ dành cho các công việc có tính đặc thù. Nếu bạn từng soạn tin quảng cáo, làm nội dung theo form CSV,… Thì bạn cần phải học ngay hàm này. Nó sẽ giúp bạn kiểm soát tốt số lượng kí tự bạn điền vào.

Tìm hiểu cách đếm số lượng ký tự trong một ô hoặc phạm vi ô và cách đếm số lần một ký tự cụ thể trong một ô hoặc phạm vi ô.

1. Hàm LEN trong Excel đếm số lượng ký tự trong một ô.

Ta gõ lệnh vào khung fx=LEN(A1)

Giải thích: hàm LEN đếm 2 số, 1 dấu cách và 6 chữ cái.

2. Bạn có thể kết hợp hàm SUM và hàm LEN để đếm số lượng ký tự trong một phạm vi ô.

Ta gõ lệnh vào khung fx=SUM(LEN(A1)+LEN(A2)+LEN(A3)+LEN(A4))

Lưu ý: như bạn có thể tưởng tượng, công thức này có thể gõ lệnh khá phức tạp với chuỗi lớn. Gõ lệnh cũng tương đối dài.

3. Công thức mảng dưới đây đếm số lượng ký tự trong một phạm vi ô.

Ta gõ lệnh vào khung fx{=SUM(LEN(A1:A4))}

Lưu ý: hoàn thành công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel thêm dấu ngoặc nhọn {}. Hằng số mảng {9; 4; 6; 5} được sử dụng làm đối số cho hàm SUM, cho kết quả là 24. Có thể đây là một công thức hơi nâng cao đối với bạn trong trường hợp này, nhưng nó cho bạn thấy một trong nhiều điều khác tính năng mạnh mẽ mà Excel cung cấp.

4. Sử dụng hàm LEN và hàm SUBSTITUTE để đếm số lần một ký tự cụ thể (trong ví dụ này, ký tự a) xảy ra trong một ô.

Ta gõ lệnh vào khung fx=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,”a”,””))

Giải thích: hàm SUBSTITUTE thay thế ký tự a (đối số thứ hai) bằng một chuỗi rỗng (đối số thứ ba). LEN (SUBSTITUTE (A1, “a”, “”)) bằng 8 (độ dài của chuỗi không có ký tự a). Nếu chúng ta trừ số này từ 9 (tổng số ký tự trong ô A1), chúng ta sẽ nhận được số lần xuất hiện của ký tự a trong ô A1.

5. Công thức mảng dưới đây tính số lần một ký tự cụ thể (trong ví dụ này, ký tự a) xảy ra trong một phạm vi ô.

Ta gõ lệnh vào khung fx{=SUM(LEN(A1:A4)-LEN(SUBSTITUTE(A1:A4,”a”,””)))}

Lưu ý: hoàn thành công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel thêm dấu ngoặc nhọn {}. Hằng số mảng {1; 1; 2; 1} được sử dụng làm đối số cho hàm SUM, cho kết quả là 5. Hàm SUBSTITUTE phân biệt chữ hoa chữ thường. A ở Alaska không được tính.

6. Công thức mảng bên dưới tính cả hai trường hợp chữ thường và chữ hoa của một ký tự cụ thể (trong ví dụ này là ký tự a).

Ta gõ lệnh vào khung fx{=SUM(LEN(A1:A4)-LEN(SUBSTITUTE(LOWER(A1:A4),”a”,””)))}

Giải thích: Hàm LOWER chuyển đổi tất cả các chữ cái thành chữ thường trước.

Chúc các bạn thành công

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.