Hàm Or trong Excel và cách sử dụng

85

- Advertisement -

Hàm Or trong Excel và cách sử dụng

Hàm OR trong Excel trả về TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào là đúng và trả về FALSE nếu tất cả các điều kiện là sai. Kết hợp hàm OR với các hàm khác và trở thành chuyên gia Excel.

Hàm or trong thuật toán logic chỉ cần 1 điều kiện đúng thì nó sẽ cho kết quả là đúng. Hàm or trong Excel cũng vậy, nó cũng trả về kết quả đúng khi chỉ cần 1 điều kiện đúng.

1. Ví dụ, hãy xem hàm OR trong ô D2 bên dưới.

Với điều kiện B2>70, kết quả luôn là true, bất chấp C2 có đủ điều kiện hay không.

Ta gõ cấu trúc hàm OR vào khung fx=OR(B2>70,C2=100)

Giải thích: hàm OR trả về TRUE nếu điểm thứ nhất lớn hơn 70 hoặc điểm thứ hai bằng 100, nếu không, nó sẽ trả về FALSE.

2. Kết hợp hàm OR với hàm IF

Ta gõ cấu trúc hàm OR vào khung fx=IF(OR(B2>70,C2=100,”Pass”,”Fail”)

Giải thích: hàm OR trả về TRUE hoặc FALSE (xem ví dụ trước). Nếu TRUE, hàm IF trả về Pass, nếu FALSE, hàm IF trả về Fail.

3. Ví dụ, hãy xem chức năng OR trong ô E2 bên dưới.

Ta gõ cấu trúc hàm OR vào khung fx=OR(B2>=90,C2>=90, D2>=90)

Giải thích: hàm OR trả về TRUE nếu ít nhất một điểm lớn hơn hoặc bằng 90, nếu không, nó sẽ trả về FALSE. Hàm OR có thể kiểm tra tới 255 điều kiện. Cách duy nhất để hàm OR trả về FALSE là nếu tất cả các điều kiện là sai (hàng 6).

4. Công thức mảng bên dưới sử dụng hàm OR để trả về TRUE nếu bất kỳ ô nào trong phạm vi A1: E6 lớn hơn hoặc bằng 90.

Ta gõ cấu trúc hàm OR vào khung fx{=OR(A1:E6>=90)}

Giải thích: hoàn thành một công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel thêm dấu ngoặc nhọn {}. Giá trị trong ô D4 lớn hơn hoặc bằng 90. Kết quả là, công thức mảng trả về TRUE.

5. Kết hợp hàm OR với hàm AND.

Ta gõ cấu trúc hàm OR vào khung fx=AND(A2=”Table”,OR(B2=”Green”.B2=”Blue”))

Giải thích: Hàm AND trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện là đúng và trả về FALSE nếu bất kỳ điều kiện nào là sai. Hàm AND ở trên có hai đối số được phân tách bằng dấu phẩy (table, green hoặc blue). Hàm AND trả về TRUE nếu Sản phẩm bằng “table” và Màu bằng “green” hoặc “blue”.

6. Kết hợp chức năng OR với hàm WEEKDAY.

Ta gõ cấu trúc hàm OR vào khung fx=OR(WEEKDAY(A2)=1,WEEKDAY(A2)=7)

Giải thích: hàm WEEKDAY trong Excel trả về một số từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) đại diện cho ngày trong tuần của một ngày. Do đó, hàm OR trả về TRUE nếu ngày rơi vào cuối tuần.

7. Đừng nhầm lẫn chức năng OR với chức năng XOR (Exclusive OR).

Giải thích: hàm XOR trả về TRUE nếu một số điều kiện lẻ là đúng và FALSE thì ngược lại. Với hai điều kiện (xem ví dụ ở trên), hàm XOR trả về TRUE nếu một điều kiện là đúng (hàng 2) và trả về FALSE nếu cả hai điều kiện đều sai (hàng 3, 4 và 6) hoặc cả hai điều kiện đều đúng! (hàng 5).

Chúc các bạn học được thêm nhiều điều hay.

Tag:

hàm hoặc trong excel

hàm or trong excel

hàm logic trong excel

cách dùng hàm or

lệnh or trong excel

Rate this post

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.