Hàm Switch trong Excel và cách sử dụng

0 293

Hàm Switch trong Excel và cách sử dụng

Ví dụ này dạy cho bạn cách sử dụng hàm SWITCH trong bản Excel 2016 trở lên thay vì hàm IFS .

1a. Ví dụ, hàm IFS bên dưới tìm thấy các trạng thái chính xác.

Giải thích: ô A2 chứa chuỗi 85-UT. Hàm RIGHT trích xuất 2 ký tự ngoài cùng bên phải từ chuỗi này (UT). Kết quả là, hàm IFS trả về đúng trạng thái (Utah). Nếu 2 ký tự ngoài cùng bên phải không bằng UT, TX hoặc OH, hàm IFS sẽ trả về một dấu hỏi. Thay vì TRUE, bạn cũng có thể sử dụng 1 = 1 hoặc một cái gì đó luôn luôn ĐÚNG.

1b. Hàm SWITCH bên dưới tạo ra kết quả chính xác tương tự nhưng dễ đọc hơn nhiều.

Giải thích: nếu đối số đầu tiên (RIGHT (A2,2) trong ví dụ này) bằng UT, hàm SWITCH trả về Utah. Nếu TX, Texas. Nếu OH, Ohio. Đối số cuối cùng (một dấu hỏi trong ví dụ này) luôn là giá trị mặc định (nếu không có kết quả khớp).

2. Tại sao không luôn luôn sử dụng hàm SWITCH trong Excel? Có nhiều ví dụ trong đó bạn không thể sử dụng hàm SWITCH thay vì hàm IFS.

Giải thích: vì chúng tôi sử dụng các ký hiệu “<” và “> =” trong chức năng IFS này, chúng tôi không thể sử dụng chức năng SWITCH.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.