Hàm tìm ô trống trong excel

0 551

Hàm tìm ô trống trong excel

Các ô trống là một vấn đề rất  nan giải với các file excel cỡ lớn. Rất có thể là mình nhập liệu sót, hoặc quên cái gì đó. Hàm tìm ô trống trong excel sẽ rất hữu ích trong việc này.

Có thể rất nhiều bạn không biết tới sự tồn tại của hàm tìm ô trống. Nhưng một khi đã biết rồi thì tốc độ giải quyết công việc sẽ rất nhanh đấy.

Sử dụng hàm IF và một chuỗi trống (“”) trong Excel để kiểm tra xem một ô có trống không . Bạn cũng có thể sử dụng chức năng IF và chức năng ISBLANK.

Nếu trống

Hãy nhớ rằng, hàm IF trong Excel sẽ kiểm tra xem một điều kiện có được đáp ứng hay không và trả về một giá trị nếu đúng và một giá trị khác nếu sai.

1. Hàm IF bên dưới trả về Có nếu giá trị đầu vào bằng một chuỗi rỗng (“”), nếu không, nó sẽ trả về No.

Gõ hàm: fx= IF(A2=””,”Yes”,”No”)

 

Lưu ý: nếu ô nhập liệu chứa một khoảng trắng, nó trông trống. Tuy nhiên, nếu đây là trường hợp, giá trị đầu vào không bằng một chuỗi trống và hàm IF ở trên sẽ trả về Không.

2. Hàm IF và hàm ISBLANK bên dưới tạo ra kết quả chính xác như nhau.

Gõ hàm: fx= IF(ISBLANK(A2),”Yes”,”No”)

Lưu ý: hàm ISBLANK trả về TRUE nếu một ô trống và FALSE nếu không. Nếu ô nhập liệu chứa một khoảng trắng hoặc công thức trả về một chuỗi trống, nó sẽ trông trống. Tuy nhiên, nếu đây là trường hợp, ô đầu vào không trống và công thức trên sẽ trả về Không.

Nếu không trống

Trong Excel, <> có nghĩa là không bằng.

1. Hàm IF bên dưới nhân giá trị đầu vào lên 2 nếu giá trị đầu vào không bằng một chuỗi rỗng, nếu không, nó sẽ trả về một chuỗi rỗng (“”).

Gõ hàm: fx= IF(A2<>””,A2*2,””)

2. Hàm IF, KHÔNG và hàm ISBLANK bên dưới tạo ra kết quả chính xác như nhau.

Gõ hàm: fx= IF(NOT(ISBLANK(A2)),A2*2,””)

Làm nổi bật các ô trống

Bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện trong Excel để tô sáng các ô trống.

1. Ví dụ: chọn phạm vi A1: H8.

2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Kiểu, bấm Định dạng có điều kiện.

3. Nhấp vào Làm nổi bật quy tắc ô, thêm quy tắc.

4. Chọn khoảng trống từ danh sách thả xuống, chọn kiểu định dạng và bấm OK.

Kết quả.

Lưu ý: truy cập trang của chúng tôi về định dạng có điều kiện để tìm hiểu thêm về tính năng Excel thú vị này.

Tag:

hàm tìm ô trống trong excel

hàm kiểm tra trong excel

hàm isblank kết hợp vlookup

giá trị rỗng trong excel

hàm if nếu ô trống

điều kiện ô trống trong excel

kiểm tra ô trống trong excel

giá trị rỗng trong excel

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.