Bộ phím tắt trong Excel máy Mac – Windows

0 17

Microsoft Excel – Keyboard shortcuts for Mac Excel

Chủ đề này liệt kê tất cả các phím tắt cho Excel 2016 cho Mac. Các phím tắt cho phép bạn nhanh chóng hoàn thành các lệnh và chức năng mà không cần sử dụng chuột. Nhiều phím tắt sử dụng phím Ctrl trên bàn phím Windows cũng hoạt động với phím Control trong Excel 2016 cho Mac. Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vậy. Các phím tắt trong bài viết này đề cập đến bố cục bàn phím Hoa Kỳ. Các phím cho các bố cục khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím US hoặc EN (đại khái là tiếng Anh).


  • Nếu phím tắt yêu cầu nhấn hai hoặc nhiều phím cùng lúc, chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng dấu cộng (+). Nếu bạn phải nhấn phím này ngay sau phím khác, các phím được phân tách bằng dấu phẩy (,).
  • Cài đặt trong một số phiên bản của hệ điều hành Mac (OS) và một số ứng dụng tiện ích có thể xung đột với các phím tắt và thao tác phím chức năng trong Office 2016 for Mac. Để biết thông tin về cách thay đổi cách gán phím của phím tắt, hãy xem Trợ giúp Mac cho phiên bản Mac OS của bạn hoặc xem ứng dụng tiện ích của bạn. Cũng xem Xung đột lối tắt ở phần sau trong chủ đề này.
giaiphapexcel - Bộ phím tắt trong Excel (1)
giaiphapexcel – Bộ phím tắt trong Excel

Những phím tắt Excel thường dùng

Bảng dưới liệt kê tất cả các phím tắt trong Excel 2016 cho máy Mac. Với hệ điều hành Window bạn có thể thay thế phím command bằng phím Ctrl

Để làm điều này

Nhấn

Paste

COMMAND + V
or
CONTROL + V

Copy

COMMAND + C
or
CONTROL + C

Clear

DELETE

Save

COMMAND + S
or
CONTROL + S

Undo

COMMAND + Z
or
CONTROL + Z

Redo

COMMAND + Y
or
CONTROL + Y
or
COMMAND + SHIFT+ Z

Cut

COMMAND + X
or
CONTROL + X

Bold

COMMAND + B
or
CONTROL + B

Print

COMMAND + P
or
CONTROL + P

Open Visual Basic

OPTION + F11

Fill Down

COMMAND + D
or
CONTROL + D

Fill Right

COMMAND + R
or
CONTROL + R

Insert cells

CONTROL + SHIFT + =

Delete cells

COMMAND + HYPHEN
or
CONTROL + HYPHEN

Calculate all open workbooks

COMMAND + =
or
F9

Close window

COMMAND + W
or
CONTROL + W

Quit Excel

COMMAND + Q

Display the Go To dialog box

CONTROL + G
or
F5

Display the Format Cells dialog box

COMMAND + 1
or
CONTROL + 1

Display the Replace dialog box

CONTROL + H
or
COMMAND + SHIFT + H

Paste Special

COMMAND + CONTROL + V
or
CONTROL + OPTION + V
or
COMMAND + OPTION + V

Underline

COMMAND + U

Italic

COMMAND + I
or
CONTROL + I

New blank workbook

COMMAND + N
or
CONTROL + N

New workbook from template

COMMAND + SHIFT + P

Display the Save As dialog box

COMMAND + SHIFT + S
or
F12

Display the Help window

F1
or
COMMAND + /

Select All

COMMAND + A
or
COMMAND + SHIFT + SPACEBAR

Add or remove a filter

COMMAND + SHIFT + F
or
CONTROL + SHIFT + L

Minimize or maximize the ribbon tabs

COMMAND + OPTION + R

Display the Open dialog box

COMMAND + O
or
CONTROL + O

Check spelling

F7

Open the thesaurus

SHIFT + F7

Display the Formula Builder

SHIFT + F3

Open the Define Name dialog box

COMMAND + F3

Open the Create names dialog box

COMMAND + SHIFT + F3

Insert a new sheet *

SHIFT + F11

Print

COMMAND + P
or
CONTROL + P

Print preview

COMMAND + P
or
CONTROL + P

Bắt đầu

Theo mặc định, nhiều bàn phím gán các chức năng đặc biệt cho các phím chức năng. Để sử dụng phím chức năng cho các mục đích khác, bạn phải nhấn Fn + phím chức năng. 

Xung đột lối tắt

Một số phím tắt Windows xung đột với các phím tắt Mac OS mặc định tương ứng. Chủ đề này gắn cờ các phím tắt như vậy bằng dấu hoa thị (*). Để sử dụng các phím tắt này, bạn có thể phải thay đổi cài đặt bàn phím Mac của mình để thay đổi lối tắt Hiển thị màn hình cho phím.

Thay đổi tùy chọn hệ thống cho các phím tắt bằng chuột

  1. Trên menu Apple, nhấn System Preferences.
  2. Nhấn Bàn phím .
  3. Trong các tab, nhấn Shortcuts.
  4. Nhấp vào Mission Control.
  5. Bỏ chọn hộp kiểm cho phím tắt bạn muốn sử dụng.

Làm việc trong cửa sổ và hộp thoại

Để làm điều này

Nhấn

Expand or minimize the ribbon

COMMAND + OPTION + R

Switch to full screen view

COMMAND + CONTROL + F

Switch to the next application

COMMAND + TAB

Switch to the previous application

COMMAND + SHIFT + TAB

Close the active workbook window

COMMAND + W

Copy the image of the screen and save it to
a Screen Shot file on your desktop.

COMMAND + SHIFT + 3

Minimize the active window

CONTROL + F9

Maximize or restore the active window

CONTROL + F10
or
COMMAND + F10

Hide Excel.

COMMAND + H

Move to the next box, option, control, or command

TAB

Move to the previous box, option, control, or command

SHIFT + TAB

Exit a dialog or cancel an action

ESC

Perform the action assigned to the default command button (the button with the bold outline, often the OK button)

RETURN

Cancel the command and close

ESC

Di chuyển hoặc kéo lên xuống sheet hoặc workbook

Để làm điều này

Nhấn

Move one cell up, down, left, or right

ARROW KEYS

Move to the edge of the current data region

COMMAND + ARROW KEY

Move to the beginning of the row

HOME
On a MacBook, press FN + LEFT ARROW

Move to the beginning of the sheet

CONTROL + HOME
On a MacBook, press CONTROL + FN + LEFT ARROW

Move to the last cell in use on the sheet

CONTROL + END
On a MacBook, press CONTROL + FN + RIGHT ARROW

Move down one screen

PAGE DOWN
On a MacBook, press FN + DOWN ARROW

Move up one screen

PAGE UP
On a MacBook, press FN + UP ARROW

Move one screen to the right

OPTION + PAGE DOWN
On a MacBook, press FN + OPTION + DOWN ARROW

Move one screen to the left

OPTION + PAGE UP
On a MacBook, press FN + OPTION + UP ARROW

Move to the next sheet in the workbook

CONTROL + PAGE DOWN
or
OPTION + RIGHT ARROW

Move to the previous sheet in the workbook

CONTROL + PAGE DOWN
or
OPTION + LEFT ARROW

Scroll to display the active cell

CONTROL + DELETE

Display the Go To dialog box

CONTROL + G

Display the Find dialog box

CONTROL + F
or
SHIFT + F5

Access search (when in a cell or when a cell is selected)

COMMAND + F

Move between unlocked cells on a protected sheet

TAB

Nhập dữ liệu trên sheet

Để làm điều này

Nhấp

Edit the selected cell

F2

Complete a cell entry and move forward in the selection

RETURN

Start a new line in the same cell

CONTROL + OPTION + RETURN

Fill the selected cell range with the text that you type

COMMAND  + RETURN
or
CONTROL + RETURN

Complete a cell entry and move up in the selection

SHIFT + RETURN

Complete a cell entry and move to the right in the selection

TAB

Complete a cell entry and move to the left in the selection

SHIFT + TAB

Cancel a cell entry

ESC

Delete the character to the left of the insertion point, or delete the selection

DELETE

Delete the character to the right of the insertion point, or delete the selection
Note: Some smaller keyboards do not have this key

Delete 
On a MacBook, press FN + DELETE

Delete text to the end of the line
Note: Some smaller keyboards do not have this key

CONTROL + Delete 
On a MacBook, press CONTROL + FN + DELETE

Move one character up, down, left, or right

ARROW KEYS

Move to the beginning of the line

HOME
On a MacBook, press FN + LEFT ARROW

Insert a comment

SHIFT + F2

Open and edit a cell comment

SHIFT + F2

Fill down

CONTROL + D
or
COMMAND  + D

Fill to the right

CONTROL + R
or
COMMAND  + R

Define a name

CONTROL + L

Làm trong cell (ô) hoặc ô công thức tính

Để làm điều này

Nhấp

Edit the selected cell

F2

Edit the active cell and then clear it, or delete the preceding character in the active cell as you edit the cell contents

DELETE

Complete a cell entry

RETURN

Enter a formula as an array formula

COMMAND + SHIFT + RETURN
or
CONTROL + SHIFT + RETURN

Cancel an entry in the cell or formula bar

ESC

Display the Formula Builder after you type a valid function name in a formula

CONTROL + A

Insert a hyperlink

COMMAND + K
or
CONTROL + K

Edit the active cell and position the insertion point at the end of the line

CONTROL + U

Open the Formula Builder

SHIFT + F3

Calculate the active sheet

SHIFT + F9

Display a contextual menu

SHIFT + F10

Start a formula

=

Toggle the formula reference style between absolute, relative, and mixed

COMMAND + T
or
F4

Insert the AutoSum formula

COMMAND + SHIFT + T

Enter the date

CONTROL + SEMICOLON (;)

Enter the time

COMMAND + SEMICOLON (;)

Copy the value from the cell above the active cell into the cell or the formula bar

CONTROL + SHIFT + INCH MARK (“)

Alternate between displaying cell values and displaying cell formulas

CONTROL + GRAVE ACCENT (`)

Copy a formula from the cell above the active cell into the cell or the formula bar

CONTROL + APOSTROPHE (‘)

Display the AutoComplete list

CONTROL + OPTION + DOWN ARROW

Define a name

CONTROL + L

Open the Smart Lookup pane

CONTROL + OPTION + COMMAND+ L

Định dạng và sửa dữ liệu

To do this

Press

Edit the selected cell

F2

Create a table

COMMAND + T
or
CONTROL + T

Insert a line break in a cell

COMMAND + OPTION + RETURN
or
CONTROL + OPTION + RETURN

Insert special characters like symbols, including emoji

CONTROL + COMMAND + SPACEBAR

Increase font size

COMMAND + SHIFT + >

Decrease font size

COMMAND + SHIFT + <

Align center

COMMAND + E

Align left

COMMAND + L

Display the Modify Cell Style dialog box

COMMAND + SHIFT + L

Display the Format Cells dialog box

COMMAND + 1

Apply the general number format

CONTROL + SHIFT + ~

Apply the currency format with two decimal places (negative numbers appear in red with parentheses)

CONTROL + SHIFT + $

Apply the percentage format with no decimal places

CONTROL + SHIFT + %

Apply the exponential number format with two decimal places

CONTROL + SHIFT + ^

Apply the date format with the day, month, and year

CONTROL + SHIFT + #

Apply the time format with the hour and minute, and indicate AM or PM

CONTROL + SHIFT + @

Apply the number format with two decimal places, thousands separator, and minus sign (-) for negative values

CONTROL + SHIFT + !

Apply the outline border around the selected cells

COMMAND + OPTION + ZERO

Add an outline border to the right of the selection

COMMAND + OPTION + RIGHT ARROW

Add an outline border to the left of the selection

COMMAND + OPTION + LEFT ARROW

Add an outline border to the top of the selection

COMMAND + OPTION + UP ARROW

Add an outline border to the bottom of the selection

COMMAND + OPTION + DOWN ARROW

Remove outline borders

COMMAND + OPTION + HYPHEN

Apply or remove bold formatting

COMMAND + B

Apply or remove italic formatting

COMMAND + I

Apply or remove underscoring

COMMAND + U

Apply or remove strikethrough formatting

COMMAND + SHIFT + X

Hide a column

COMMAND + )
or
CONTROL + )

Unhide a column

COMMAND + SHIFT + )
or
CONTROL + SHIFT + )

Hide a row

COMMAND + (
or
CONTROL + (

Unhide a row

COMMAND + SHIFT + (
or
CONTROL + SHIFT + (

Edit the active cell

CONTROL + U

Cancel an entry in the cell or the formula bar

ESC

Edit the active cell and then clear it, or delete the preceding character in the active cell as you edit the cell contents

DELETE

Paste text into the active cell

COMMAND + V

Complete a cell entry

RETURN

Give selected cells the current cell’s entry

COMMAND + RETURN
or
CONTROL + RETURN

Enter a formula as an array formula

COMMAND + SHIFT + RETURN
or
CONTROL + SHIFT + RETURN

Display the Formula Builder after you type a valid function name in a formula

CONTROL + A

Chọn ô, cột và hàng

Để làm điều này

Nhấp

Extend the selection by one cell

SHIFT + ARROW KEY

Extend the selection to the last nonblank cell
in the same column or row as the active cell

COMMAND  + SHIFT + ARROW KEY

Extend the selection to the beginning of the row

SHIFT + HOME
On a MacBook, press SHIFT + FN + LEFT ARROW

Extend the selection to the beginning of the sheet

CONTROL + SHIFT + HOME
On a MacBook, press CONTROL + SHIFT + FN + LEFT ARROW

Extend the selection to the last cell used
on the sheet (lower-right corner)

CONTROL + SHIFT + END
On a MacBook, press CONTROL + SHIFT + FN + RIGHT ARROW

Select the entire column

CONTROL + SPACEBAR

Select the entire row

SHIFT + SPACEBAR

Select the entire sheet

COMMAND + A

Select only visible cells

COMMAND + SHIFT + * (asterisk)

Select only the active cell when multiple cells are selected

SHIFT + DELETE

Extend the selection down one screen

SHIFT + PAGE DOWN
On a MacBook, SHIFT + FN + DOWN ARROW

Extend the selection up one screen

SHIFT + PAGE UP
On a MacBook, SHIFT + FN + UP ARROW

Alternate between hiding objects, displaying objects,
and displaying placeholders for objects

CONTROL + 6

Turn on the capability to extend a selection
by using the arrow keys

F8

Add another range of cells to the selection

SHIFT + F8

Select the current array, which is the array that the
active cell belongs to

CONTROL + /

Select cells in a row that don’t match the value
in the active cell in that row.
You must select the row starting with the active cell

CONTROL + \

Select only cells that are directly referred to by formulas in the selection

CONTROL + SHIFT + [

Select all cells that are directly or indirectly referred to by formulas in the selection

CONTROL + SHIFT + {

Select only cells with formulas that refer directly to the active cell

CONTROL + ]

Select all cells with formulas that refer directly or indirectly to the active cell

CONTROL + SHIFT + }

Làm việc với các vùng chọn

Để làm điều này

Nhấp

Copy

COMMAND + C
or
CONTROL + V

Paste

COMMAND + V
or
CONTROL + V

Cut

COMMAND + X
or
CONTROL + X

Clear

DELETE

Delete the selection

CONTROL + HYPHEN

Undo the last action

COMMAND + Z

Hide a column

COMMAND + )
or
CONTROL + )

Unhide a column

COMMAND + SHIFT + )
or
CONTROL + SHIFT + )

Hide a row

COMMAND + (
or
CONTROL + (

Unhide a row

COMMAND + SHIFT + (
or
CONTROL + SHIFT + (

Move from top to bottom within the selection (down) *

RETURN

Move from bottom to top within the selection (up) *

SHIFT + RETURN

Move from left to right within the selection,
or move down one cell if only one column is selected

TAB

Move from right to left within the selection,
or move up one cell if only one column is selected

SHIFT + TAB

Move clockwise to the next corner of the selection

CONTROL + PERIOD

Group selected cells

COMMAND + SHIFT + K

Ungroup selected cells

COMMAND + SHIFT + J

* These shortcuts may move in another direction other than down or up. If you’d like to change the direction of these shortcuts using the mouse, on the Excel menu, click Preferences, click Edit, and then, under. After pressing Return, move selection, select the direction you want to move in.

Sử dụng biểu đồ

Để làm điều này

Nhấp

Insert a new chart sheet. *

F11

Cycle through chart object selection

ARROW KEYS

Sort, filter, and use PivotTable reports

Để làm điều này

Nhấp

Open the Sort dialog box

COMMAND + SHIFT + R

Add or remove a filter

COMMAND + SHIFT + F
or
CONTROL + SHIFT + L

Display the Filter list or PivotTable page
field pop-up menu for the selected cell

OPTION + DOWN ARROW

Outline data

Để làm điều này

Nhấp

Display or hide outline symbols

CONTROL + 8

Hide selected rows

CONTROL + 9

Unhide selected rows

CONTROL + SHIFT + Opening parenthesis ( ( )

Hide selected columns

CONTROL + ZERO

Unhide selected columns

CONTROL + SHIFT + Closing parenthesis ( ) )

Sử dụng phím tắt chức năng

Excel 2016 cho Mac sử dụng các phím chức năng cho các lệnh phổ biến, bao gồm Sao chép và Dán. Để truy cập nhanh vào các phím tắt này, bạn có thể thay đổi tùy chọn hệ thống Apple của mình để không phải nhấn phím FN mỗi khi sử dụng phím tắt chức năng

LƯU Ý:  Việc thay đổi tùy chọn phím chức năng của hệ thống ảnh hưởng đến cách các phím chức năng hoạt động cho máy Mac của bạn, không chỉ cho Excel. Sau khi thay đổi cài đặt này, bạn vẫn có thể thực hiện các tính năng đặc biệt được in trên phím chức năng. Chỉ cần nhấn phím FN. Ví dụ: để sử dụng phím F12 để thay đổi âm lượng, bạn sẽ nhấn FN + F12.

Nếu phím chức năng không hoạt động như bạn mong đợi, hãy nhấn   phím FN ngoài phím chức năng. Nếu bạn không muốn nhấn phím FN mỗi lần, bạn có thể thay đổi tùy chọn hệ thống Apple của mình:

 

Thay đổi tùy chọn phím chức năng bằng chuột

  1. Trên menu Apple, nhấn System Preferences.
  2. Chọn Keyboard.
  3. Trên tab Keyboard, chọn hộp kiểm cho  Sử dụng tất cả các phím F1, F2, v.v. làm phím chức năng tiêu chuẩn .

Bảng sau cung cấp các phím tắt cho phím chức năng cho Excel 2016 for Mac

To do this

Press

Display the Help window

F1

Edit the selected cell

F2

Insert or edit a cell comment

SHIFT + F2

Open the Save dialog

OPTION + F2

Open the Formula Builder

SHIFT +F3

Open the Define Name dialog

COMMAND +F3

Close

COMMAND +F4

Display the Go To dialog

F5

Display the Find dialog

SHIFT + F5

Move to the Search Sheet dialog

CONTROL + F5

Check spelling

F7

Open the thesaurus

SHIFT + F7
or
CONTROL + OPTION + COMMAND + R

Extend the selection

F8

Add to the selection

SHIFT + F8

Display the Macro dialog

OPTION +F8

Calculate all open workbooks

F9

Calculate the active sheet

SHIFT + F9

Minimize the active window

CONTROL + F9

Display a contextual menu, or “right click” menu

SHIFT + F10

Maximize or restore the active window

CONTROL + F10
or
COMMAND + F10

Insert a new chart sheet*

F11

Insert a new sheet*

SHIFT + F11

Insert an Excel 4.0 macro sheet

COMMAND + F11

Open Visual Basic

OPTION + F11

Display the Save As dialog

F12

Display the Open dialog

COMMAND + F12

For more information, please visit the Excel help center.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.